WIECEJ >
DZIECI  ( 3 - 6 )
JUNIORZY  ( 7 - 13 )
MŁODZIEŻ  ( 14 - 18 )
KOBIETY  ( 18 + )
PARY I SINGLE
FITNESS
ZUMBA
ŒŚLEDŻ NASINFORMACJE

Grafik  2017/2018

 

Cennik 2017/2018

 


 ZASADY:

  


.......................................................................

 

 
Co musisz zrobić aby się zapisać?


Nasze lokalizacje


 

 

 

NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zajęć 2017/2018

 

Regulamin
Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium”


§ 1

Regulamin dotyczy świadczenia usług prowadzenia zajęć tanecznych oraz fitness przez Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1.   Dance Imperium – Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jasna 2 05-800 Pruszków NIP 534 24 99 258, KRS 0000549164;

2.   Uczestnik – uczestnik zajęć, a w przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba małoletnia – rodzic lub opiekun prawny;

3.   Rejestracja – rejestracja w systemie internetowym dostępnym na stronie www.danceimperium.pl;

4.   Umowa – forma płatności uzależniona od wybranej Formy Zajęć oraz długości trwania Usługi (umowa na 1 Miesiąc, na 10 miesięcy, na 5 Miesięcy, umowa na okres trwania kursu, umowa na ilość wejść,wejście jednorazowe );

5.   Usługa – wybierana po Rejestracji forma zajęć w których będzie brał udział Uczestnik;

6.   Strefa Klienta – panel logowania dostępny po rejestracji w którym Uczestnik ma podgląd do podpisanej umowy, naładowanego portfela, odbytych zajęć, Regulaminu, zbliżających się terminów płatności wg podpisanej umowy, ma możliwość zapisu na zajęcia, odwoływania rezerwacji miejsc w grupie (Fitness);

7.   Kalendarz w Strefie klienta – spis zbliżających się zajęć naniesiony na kalendarz tygodniowy z podglądem wolnych miejsc w poszczególnych grupach oraz godzinami rozpoczęcia zajęć, opisem formy i instruktora.


§ 3

1.   Regulamin obowiązuje od dnia podpisania Umowy w Dance Imperium do dnia w którym przestaje uczęszczać do Dance Imperium, w trybie nauki wskazanym w Umowie.

2.   Warunkiem uczestnictwa w każdych zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu.

3.   Wykupiony karnet zostaje zapisany w systemie informatycznym Dance Imperium a Uczestnik otrzymuje bezpłatnie kartę członkowską. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest każdorazowe przedstawienie karty członkowskiej pracownikowi Dance Imperium.§ 4

Organizacja roku dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. O wprowadzeniu dodatkowego dnia wolnego Dance Imperium zobowiązuje się powiadomić uczestników zajęć za pomocą kalendarza dostępnego w Strefie Klienta.


§ 5

1.   Uczestnik powinien zapewnić regularne uczęszczanie osoby małoletniej na zajęcia oraz motywować i dopilnować systematycznego przygotowywania do zajęć.

2.   Uczestnik powinien zaznajomić się z informacjami zamieszczanymi przez Dance Imperium w siedzibie, na witrynie internetowej www.danceimperium.pl oraz w poczcie elektronicznej, poprzez SMS lub kontakt telefoniczny, który udostępnił w Rejestracji.

3.   Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Dance Imperium o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim.

4.   Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka, w tym na fotografowanie, videofilmowanie zajęć, występów, wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Dance Imperium i innych.

 

§ 6

1.   Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Dance Imperium jest Rejestracja, wybór Formy Zajęć, uiszczenie opłaty za zajęcia zawartej w cenniku Dance Imperium na podstawie podpisanej Umowy do 10 dnia każdego miesiąca

2.   Umowy na zajęcia w Dance Imperium dostępne są w następujących formach:

 

Taniec dla dzieci i młodzieży  

1.   „Umowa na 1 miesiąc” – pozwala na uczestnictwo w wybranych zajęciach do końca ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisano umowę. Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

2.   „Umowa do końca roku szkolnego” – podpisywana jest na okres maksimum 10 miesięcy, płatna maksimum  w 10 ratach, a wartość każdej raty jest stała.. Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

3.   „Wejście jednorazowe” – upoważnia do uczestnictwa w zajęciach w miarę wolnych miejsc, płatne przed zajęciami. Po uiszczeniu opłaty za dane zajęcia uczestnik otrzymuje jednorazową wejściówkę.

 

 Zajęcia dla kobiet (taniec solo dla Pań)

1.   „Umowa na 1 miesiąc” – pozwala na uczestnictwo w wybranych zajęciach do końca ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisano umowę. Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

2.   „Wejście jednorazowe” – upoważnia do uczestnictwa w zajęciach w miarę wolnych miejsc, płatne przed zajęciami. Po uiszczeniu opłaty za dane zajęcia uczestnik otrzymuję jednorazową wejściówkę.

 

Zespoły Taneczne / Formacje 

”Umowa na 10 miesięcy” – podpisywana jest na okres 10 miesięcy, płatna w 10 ratach, a wartość każdej raty jest stała.  Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

 

Fitness

1.   „Liczba wejść do końca miesiąca kalendarzowego” - Pozwala na uczestnictwo w wybranej ilości zajęć z form fitness do końca ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisano umowę. Na każde zajęcia obowiązuje Rezerwacja za pomocą Strefy Klienta. Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi/odliczeniu. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć w tym miesiącu kalendarzowym w którym została wykupiona umowa w ramach wolnych miejsc na zajęciach. Uczestnik ma prawo, za pomocą Strefy Klienta w czasie do 120 minut przed zarezerwowanymi zajęciami, do rezygnacji z rezerwacji i przeniesienia jej na inny dogodny termin w tym samym miesiącu. Po upływie 120 minut przed zajęciami nieobecność na rezerwowanych zajęciach traktowana jest jako zajęcia odbyte.

2.   „Wejście jednorazowe” – upoważnia do uczestnictwa w zajęciach w miarę wolnych miejsc, płatne przed zajęciami. Po uiszczeniu opłaty za dane zajęcia uczestnik otrzymuje jednorazową wejściówkę.

 

 

 

 Zajęcia Szkolne i Przedszkolne

 

 

„Umowa na cały rok szkolny” –upoważnia do uczestnictwa w stałych zajęciach prowadzonych na terenie przedszkoli i szkół- podpisywana jest na okres maksimum 10 miesięcy, płatna w maksimum 10 ratach,

 

 

Wartość danej raty jest stała i nie zależna od frekwencji uczestnika w zajęciach.

W przypadku choroby istnieje możliwość pomniejszenia raty na wniosek uczestnika po przesłaniu na adres biuro@danceimperium.pl zeskanowanej kopii zwolnienia lekarskiego .

 Wartość danej raty może być pomniejszona maksymalnie o 50%.

 

Rezygnacja z zajęć  Szkolnych i Przedszkolnych po podpisaniu umowy możliwa jest po wypełnieniu formularza rezygnacji znajdującego się w Recepcji CTIR „Dance Imperium” przy ul. Antka 7 w Pruszkowie ( Oś. B. Prusa) Aby rozwiązanie umowy było skuteczne wszystkie raty do dnia rozwiązania umowy musza być opłacone. Rozwiązanie następuje na ostatni dzień miesiąca w którym złożono rezygnację.

 

 

Kursy Tańca w Parach

 „Umowa na wybrany kurs tańca” - podpisywana jest na okres trwania kursu zależny od wybranej Formy zajęć, płatna jednorazowo. Zajęcia niewykorzystane przepadają i nie są podstawą do odliczeń.

 

Karty Partnerskie

Uczestnictwo w zajęciach na podstawie systemów zewnętrznych: OK. SYSTEM, MULTISPORT PLUS, BENEFIT SYSTEMS, FIT FLEX, SODEXO i innych, wskazanych przez Dance Imperium. Uczestnictwo na dowolnych zajęciach możliwe jest po Rejestracji oraz pozostawieniu zwrotnej kaucji w recepcji (podgląd wartości portfela w Strefie Klienta). Wysokość kaucji uzależniona jest od ilości zajęć w miesiącu dot. wybranej formy zajęć pomnożona przez 15 zł.

W razie nieobecności i nieodwołaniu Rezerwacji w strefie klienta do 120 minut przed zajęciami z wpłaconej kaucji potrącona zostaje kwota 15 zł.-dotyczy zajęć fitness

 Przy Kursach dla Dorosłych oraz stałych zajęciach całorocznych nie ma możliwości odwoływania rezerwacji.

W przypadku uczestnictwa na kartę partnerską na zajęcia Zespołów Tanecznych, Formacji i Klubu Tańca obowiązuje miesięczna opłata członkowska w wysokości 100 zł. Pozostała część kwoty czyli opłata za zajęcia rozliczana jest  na podstawie Karty Partnerskiej.

 

Zmiany w Umowach

Dance Imperium zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości Umowy w przypadku zmniejszenia się osób w danej grupie lub innych, zewnętrznych przyczyn. Uczestnik powinien być powiadomiony o ewentualnych zmianach z tygodniowym wyprzedzeniem. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 10 osób. W przypadku mniejszej ilości osób Dance Imperium może kontynuować działanie grupy pod warunkiem zmiany kwoty Umowy o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestnika najpóźniej na tydzień przed kolejnym miesiącem kalendarzowym.
§ 7

1.   W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Dance Imperium zobowiązane jest do powiadomienia Uczestnika o zmianie z dwudniowym wyprzedzeniem.

2.   Dance Imperium ma prawo nie przyjąć na kolejny miesiąc Uczestnika w przypadku naruszenia zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Dance Imperium.

3.   W przypadku długiej planowanej nieobecności lub wypadku losowego istnieje możliwość częściowego pomniejszenia raty za dany okres po uprzednim pisemnym zgłoszeniu w/w faktu na piśmie do zarządu Dance Imperium ( Formularz dostępny w Recepcji ). Maksymalna kwota obniżenia danej raty może wynieść 50%.  Pracownicy recepcji nie maja możliwości zamiany wartości raty. Nie dotyczy zajęć Fitness i Kursów Tańca w Parach

4.   W przypadkach, o których mowa w § 7 punkt 1 opłaty z tytułu nie możliwości przybycia na przeniesione zajęcia nie podlegają zwrotowi.

 

§ 8

1.Rozwiązanie umowy  z uczestnictwa w zajęciach w czasie trwania umowy jest możliwa dla następujących typów umów:

Zespoły Taneczne / Formacje -”Umowa na 10 miesięcy

Zajęcia dla kobiet (taniec solo dla Pań )- „Umowa na 5 miesięcy”

Taniec dla dzieci i młodzieży -.   „Umowa do końca roku szkolnego”

 

 po spełnieniu następujących warunków:

a.         Uczestnik składa wymówienie z uczestnictwa w zajęciach z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy. Wymówienie składa osobiście w recepcji (ul. Antka 7, 05-800 Pruszków) poprzez wypełnienie dostępnego tam formularza rezygnacji;

b.         Uczestnik opłaca w Recepcji wszystkie raty do dnia, na który przypada rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach;

c.         Uczestnik oddaje kartę członkowską lub opłaca kare w wysokości 20 zł w razie jej braku.

 2.   Kara za zgubienie lub nieoddanie karty członkowskiej wynosi 20 PLN.

   Regularne nieokazywanie karty (od 3 kolejnych razy) zobowiązuje pracownika recepcji Dance Imperium do wyrobienia nowej karty oraz do obciążenia konta uczestnika kwotą 20 PLN za wydanie nowej karty w następnym cyklu rozliczeniowym (miesiącu).

§ 9

1.   Zapisując się na zajęcia w Dance Imperium Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Dance Imperium nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć. Dance Imperium i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem.

2.   Dance Imperium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i w holu, rekomenduje się zabieranie ze sobą cennych przedmiotów na salę. Na sali mogą przebywać jedynie kursanci (którzy dokonali opłaty za zajęcia) i instruktor, nie wolno przyprowadzać na zajęcia rodziców i znajomych.


§ 10

1.    Dokonanie Rejestracji oraz zapłata za wybraną usługę są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.    Aktualny cennik jest dostępny w siedzibie Dance Imperium oraz na stronie internetowej www.danceimperium.pl- strefa klienta

 

§ 11

1.   Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem Regulaminu oraz Umowy są poddawane rozstrzygnięciu przez właścicieli Dance Imperium.

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczącym jego przedmiotu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwości miejscowej Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium”SP zoo.

 

Akceptuje Regulamin:.....................................................

WITAJ W DANCE IMPERIUM
Jedynej profesjonalnej szkole tańca w okolicy
WIĘCEJ >
WSZYSTKIE STYLE TAŃCA
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
WIĘCEJ >
CODZIENNIE
Najlepsza ZUMBA w mieœście
WIĘCEJ >