WIECEJ >
DZIECI  ( 3 - 6 )
JUNIORZY  ( 7 - 13 )
MŁODZIEŻ  ( 14 - 18 )
KOBIETY  ( 18 + )
PARY I SINGLE
FITNESS
ZUMBA
ŒŚLEDŻ NASINFORMACJE

 

 

 

formularz zapisu na

wszystkie zajęcia dla dzieci

 

NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zajęć

Regulamin
Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium


§1.

Regulamin dotyczy świadczenia usług prowadzenia zajęć tanecznych oraz fitness przez Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 2.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Dance Imperium – Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jasna 2 05-800 Pruszków NIP 534 24 99 258, KRS 0000549164; Niepubliczna Placówka Artystyczna Regon :364546286 kontakt@danceimperium.pl
 2. Uczestnik – uczestnik zajęć, a w przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba małoletnia – rodzic lub opiekun prawny;
 3. Rejestracja – rejestracja w systemie internetowym dostępnym na stronie www.danceimperium.pl;
 4. Umowa – forma płatności uzależniona od wybranej Formy Zajęć oraz długości trwania Usługi (umowa na 1 Miesiąc, na 10 miesięcy, , umowa na okres trwania kursu, umowa na ilość wejść, wejście jednorazowe, Rezerwacja miejsca dla klientów kart parterskich );
 5. Usługa – wybierana po Rejestracji forma zajęć w których będzie brał udział Uczestnik;
 6. Strefa Klienta – panel logowania dostępny po rejestracji w którym Uczestnik ma podgląd do podpisanej umowy, opłacenia zajęć, widoku odbytych zajęć, zbliżających się terminów płatności wg podpisanej umowy, ma możliwość zapisu na zajęcia, odwoływania rezerwacji miejsc w grupie (Fitness);
 7. Kalendarz w Strefie klienta – spis zbliżających się zajęć naniesiony na kalendarz tygodniowy z podglądem wolnych miejsc w poszczególnych grupach oraz godzinami rozpoczęcia zajęć, opisem formy i instruktora. Kalendarz zawiera dni wolne od zajęć.
  § 3
 8. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania Umowy w Dance Imperium do dnia w którym przestaje uczęszczać do Dance Imperium, w trybie wskazanym w Umowie.
 9. Warunkiem uczestnictwa w każdych zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu.
 10. Wykupiony karnet zostaje zapisany w systemie informatycznym Dance Imperium a Uczestnik otrzymuje bezpłatnie kartę członkowską. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest każdorazowe przedstawienie kartyczłonkowskiej pracownikowi Dance Imperium.                                                                                                                                                             §4

Organizacja roku dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. O wprowadzeniu dodatkowego dnia wolnego Dance Imperium zobowiązuje się powiadomić uczestników zajęć za pomocą kalendarza dostępnego w Strefie Klienta.
§ 5

 1. Opiekun powinien zapewnić regularne uczęszczanie osoby małoletniej na zajęcia oraz motywować i dopilnować systematycznego przygotowywania do zajęć.
 2. Uczestnik powinien zaznajomić się z informacjami zamieszczanymi przez Dance Imperium w siedzibie, na witrynie internetowej www.danceimperium.pl oraz w poczcie elektronicznej, poprzez SMS lub kontakt telefoniczny, który udostępnił w Recepcji przy zapisie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Dance Imperium o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika, w tym na fotografowanie, videofilmowanie zajęć, występów, wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Dance Imperium i innych.                                                                                                                                                        §6
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Dance Imperium jest Rejestracja, wybór Formy Zajęć, uiszczenie opłaty za zajęcia zawartej w cenniku Dance Imperium na podstawie podpisanej Umowy do 10 dnia każdego miesiąca
 2. Umowy na zajęcia w Dance Imperium dostępne są w następujących formach: 

Taniec dla dzieci i młodzieży

„Umowa na cały rok szkolny” – podpisywana jest na okres maksimum 10 miesięcy, płatna maksimum w 10 ratach, a wartość każdej raty jest stała. Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi. W przypadku choroby istnieje możliwość pomniejszenia raty na wniosek uczestnika po przesłaniu na adres biuro@danceimperium.pl zeskanowanej kopii zwolnienia lekarskiego .Wartość danej raty może być pomniejszona maksymalnie o 50%  w kolejnym okresie rozliczeniowym. 

„Wejście jednorazowe” – upoważnia do uczestnictwa w zajęciach w miarę wolnych miejsc, płatne przed zajęciami. Po uiszczeniu opłaty za dane zajęcia uczestnik otrzymuje jednorazową wejściówkę.

 --Zespoły Taneczne / Formacje

”Umowa na cały rok szkolny” – podpisywana jest na okres 10 miesięcy, płatna w 10 ratach, a wartość każdej raty jest stała.  Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi. W przypadku choroby istnieje możliwość pomniejszenia raty na wniosek uczestnika po przesłaniu na adres biuro@danceimperium.pl zeskanowanej kopii zwolnienia lekarskiego.Wartość danej raty może być pomniejszona maksymalnie o 50%  w kolejnym okresie rozliczeniowym.

-Fitness

„Liczba wejść do końca miesiąca kalendarzowego” - Pozwala na uczestnictwo w wybranej ilości zajęć z form fitness do końca ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisano umowę. Na każde zajęcia obowiązuje Rezerwacja za pomocą Strefy Klienta. Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi/odliczeniu. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć w tym miesiącu kalendarzowym w którym została wykupiona umowa w ramach wolnych miejsc na zajęciach. Uczestnik ma prawo, za pomocą Strefy Klienta w czasie do 120 minut przed zarezerwowanymi zajęciami, do rezygnacji z rezerwacji i przeniesienia jej na inny dogodny termin w tym samym miesiącu. Po upływie 120 minut przed zajęciami nieobecność na rezerwowanych zajęciach traktowana jest jako zajęcia odbyte.

„Wejście jednorazowe” – upoważnia do uczestnictwa w zajęciach w miarę wolnych miejsc, płatne przed zajęciami. Po uiszczeniu opłaty za dane zajęcia uczestnik otrzymuje jednorazową wejściówkę.

Taniec dla Dorosłych

dostępne są w następujących formach:

„Umowa na wybrany kurs tańca” - podpisywana jest na okres trwania kursu zależny od wybranej Formy zajęć, płatna jednorazowo. Zajęcia niewykorzystane przepadają i nie są podstawą do odliczeń.

  ”Umowa na taniec solo dla Dorosłych -– pozwala na uczestnictwo w wybranych zajęciach do końca ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisano umowę. Cena za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi

Karty Partnerskie   

Uczestnictwo w zajęciach na podstawie systemów zewnętrznych: OK. SYSTEM, MULTISPORT PLUS, BENEFIT SYSTEMS, FIT PROFIT, SODEXO i innych, wskazanych przez Dance Imperium możliwe jest po podpisaniu umowy na korzystanie z posiadanej Karty  na zasadach:

Taniec dla Dzieci i Młodzieży , Taniec dla Dorosłych

-uczestnik wykupuje karnet rezerwacyjny, którego wartość określona jest w cenniku poszczególnych zajęć opłacanych miesięcznie co gwarantuje mu miejsce w grupie na wybranych zajęciach oraz każdorazowo przed zajęciami „odbija” kartę partnera u pracownika recepcji. Karta Partnera musi być wystawiona na uczestnika zajęć. Obowiązuje 1 miesięczny termin wypowiedzenia umowy rezerwacyjnej w przypadku zajęc dla Dzieci i Młodzieży. W przypadku tańca dla dorosłych nie ma możliwości zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danych zajęciach w czasie ich trwania.

Fitness -uczestnictwo na zajęciach Fitness możliwe jest na podstawie okazanej Karty Partnera przed wybranymi zajęciami. Rezerwacji na zajęcia dokonuje się poprzez Strefę Klienta. 4 krotne kolejne nie odwołanie rezerwacji blokuje możliwość zapisu na zajęcia poprzez strefie klienta. Uczestnictwo w danych zajęciach możliwe jest przy wolnych miejscach w grupie.

 

 • §7 Zmiany w Umowach

Dance Imperium zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości Umowy w przypadku zmniejszenia się osób w danej grupie lub innych, zewnętrznych przyczyn. Uczestnik powinien być powiadomiony o ewentualnych zmianach z tygodniowym wyprzedzeniem. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 10 osób. W przypadku mniejszej ilości osób Dance Imperium może kontynuować działanie grupy pod warunkiem zmiany kwoty Umowy o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestnika najpóźniej na tydzień przed kolejnym miesiącem kalendarzowym.

 1. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Dance Imperium zobowiązane jest do powiadomienia Uczestnika o zmianie z dwudniowym wyprzedzeniem.
 2. Dance Imperium ma prawo nie przyjąć na kolejny miesiąc Uczestnika w przypadku naruszenia zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Dance Imperium.
 3. W przypadku długiej planowanej nieobecności lub wypadku losowego istnieje możliwość częściowego pomniejszenia raty za dany okres po uprzednim pisemnym zgłoszeniu w/w faktu na piśmie do zarządu Dance Imperium ( Formularz dostępny w Recepcji ). Maksymalna kwota obniżenia danej raty może wynieść 50%.  Pracownicy recepcji nie maja możliwości zamiany wartości raty. Nie dotyczy zajęć Fitness i Kursów Tańca w Parach
 4. W przypadkach, o których mowa w § 7 punkt 1 opłaty z tytułu nie możliwości przybycia na przeniesione zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 • §8

1.Rozwiązanie umowy  z uczestnictwa w zajęciach w czasie trwania umowy jest możliwa dla następujących typów umów:

Zespoły Taneczne / Formacje -”Umowa na 10 miesięcy

Taniec dla dzieci i młodzieży -.   „Umowa do końca roku szkolnego”

 po spełnieniu następujących warunków:

 1. Uczestnik składa wymówienie z uczestnictwa w zajęciach z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy. Wymówienie składa osobiście w recepcji (ul. Antka 7, 05-800 Pruszków) poprzez wypełnienie dostępnego tam formularza rezygnacji;
 2. Uczestnik opłaca w Recepcji wszystkie raty do dnia, na który przypada rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach;
 3. Uczestnik oddaje kartę członkowską lub opłaca kare w wysokości 20 zł w razie jej braku.
 4. Kara za zgubienie lub nieoddanie karty członkowskiej wynosi 20 PLN.  Regularne nieokazywanie karty (od 3 kolejnych razy) zobowiązuje pracownika recepcji Dance Imperium do wyrobienia nowej karty oraz do obciążenia konta uczestnika kwotą 20 PLN za wydanie nowej karty w następnym cyklu rozliczeniowym (miesiącu).
 • §9
 1. Zapisując się na zajęcia w Dance Imperium Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Dance Imperium nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć. Dance Imperium i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem.
 2. Dance Imperium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i w holu, rekomenduje się zabieranie ze sobą cennych przedmiotów na salę. Na sali mogą przebywać jedynie kursanci (którzy dokonali opłaty za zajęcia) i instruktor, nie wolno przyprowadzać na zajęcia rodziców i znajomych.
 • §10
 1. Dokonanie Rejestracji oraz zapłata za wybraną usługę są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Aktualny cennik jest dostępny w siedzibie Dance Imperium oraz na stronie internetowej www.danceimperium.pl- strefa klienta
 • §11

Ochrona Danych Osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż jako administratorzy danych osobowych, ww.spółki informują Pana/ Panią, iż:

- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

- inspektorem ochrony danych w ww. spółki jest Jacek Grabowski adres e-mail kontakt@danceimperium.pl;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków,

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

2.. W jednym z celów opisanych w pkt. 1. należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres kontakt@danceimperium.pl

 1. Dance Imperium nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim lub instytucjom , chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.
 2. Dance Imperium przekazuje dane osobowe Uczestników, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, płatności następującym podmiotom: Przelewy24.pl, DialCom24 Sp. z o.o. eFitness Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych Dance Imperium wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.
 • §12
 1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem Regulaminu oraz Umowy są poddawane rozstrzygnięciu przez zarząd Dance Imperium.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczącym jego przedmiotu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwości miejscowej Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium”SP zoo.
WITAJ W DANCE IMPERIUM
Jedynej profesjonalnej szkole tańca w okolicy
WIĘCEJ >
WSZYSTKIE STYLE TAŃCA
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
WIĘCEJ >
CODZIENNIE
Najlepsza ZUMBA w mieœście
WIĘCEJ >